Partners

Een groep ijzersterke specialisten vormt nog geen garantie voor goed team. Daar is meer voor nodig. Bij Dura Vermeer zijn we ervan overtuigd dat betrokkenheid, onderling vertrouwen en respect de basis zijn voor een goede samenwerking – zowel tussen onze mensen intern als met onze partners. Deze zachte waarden in combinatie met heldere afspraken zijn in onze ogen de sleutel tot de beste resultaten. Op basis van deze uitgangspunten zetten wij ook de projectorganisatie voor dit project op.

 

Integraliteit
Integraal samenwerken is volgens ons de standaard! Niet na elkaar aan projecten werken, maar al vanaf het allereerste begin écht samenwerken met alle betrokkenen in een sfeer van openheid, vertrouwen en onderlinge steun. Iedereen, inclusief de eindgebruiker, is vanuit zijn of haar expertise aan zet om de benodigde kennis in te brengen om van het gezamenlijke proces een succes te maken.

Om integraal samenwerken succesvol in praktijk te brengen is een sterk team nodig van zelfbewuste individuen met de juiste kennis. Tevens is het zaak de juiste externe partijen aan te trekken. Daarom steken wij veel energie in de ontwikkeling van onze eigen mensen, de vorming van teams en het selecteren van partners.

 

Lange termijn-samenwerking met partners; krachten ECHT bundelen en als één opereren
Zowel in de voorbereidingsfase als in het uitvoeringsproces werken wij integraal samen met partners, waaronder architecten, installateurs, onderaannemers en leveranciers. Omdat de kwaliteit die zij leveren in grote mate de kwaliteit van ons werk bepaalt, selecteren wij onze partners met zorg, maken we heldere afspraken en werken wij volgens samen opgestelde standaardprocedures. We werken volgens een integrale aanpak. Onze partners worden hierbij zo vroeg mogelijk bij het project worden betrokken, zodat ze hun expertise tijdig in kunnen brengen en we in ieder fase van het project de juiste keuzes kunnen maken. We werken ECHT integraal samen. Dat betekent dat we pas keuzes maken als ergens voldoende kennis over beschikbaar is, de oplossing bewezen is en er consensus over is.

 

Continue gezamenlijke verbetering en optimalisatie
Onze partnerships zijn project overschrijdend en gebaseerd op lange termijn relaties. Hierdoor kunnen we onze producten en processen innoveren en samen ons kwaliteitsniveau voortdurend verhogen. Hiertoe worden onze strategische samenwerkingen systematisch gemonitord en geëvalueerd – ook

tijdens het bouwproces. Verbetermogelijkheden worden continu geïnventariseerd en besproken met onze partners. Overeengekomen verbeterpunten leggen we vast en bespreken we bij volgende evaluatiegesprekken. Om de opgedane kennis en ervaring te borgen voor volgende werken wordt zoveel mogelijk personele continuïteit van de partners nagestreefd.

 

Transparantie
Om integraal met onze partners te kunnen samenwerken is een open, respectvolle werkhouding op basis van wederzijds vertrouwen een must. In de partnerovereenkomsten die we met onze partners hebben gesloten, zijn dan ook niet alleen de ‘harde’ werkafspraken opgenomen (waaronder de gezamenlijke doelstellingen en meetbare prestatieafspraken), maar ook de ‘zachte’ werkafspraken die weergeven hoe we met elkaar om willen gaan.

 

Ketenverantwoordelijkheid
Als Dura Vermeer nemen wij onze maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheid. Omdat wij intensief samenwerken met onze partners is de manier waarop zij hun verantwoordelijkheid nemen net zo belangrijk als de manier waarop wij dat zelf doen. In onze partnerovereenkomsten is dan ook een gedragscode met betrekking tot arbeidsomstandigheden, rechten van werknemers, het milieu en de naleving van de mensenrechten opgenomen. Zo is onder meer bepaald dat kinderarbeid in de diensten die worden geleverd aan Dura Vermeer is uitgesloten.

 

Poortformulier
Veilig werken bij Dura Vermeer begint met het invullen van het poortformulier.
Poortformulier

 

Algemene Inkoopvoorwaarden
Prettig zaken doen met Dura Vermeer begint met het doornemen van onze Algemene Inkoopvoorwaarden.
Inkoopvoorwaarden

 

 

Life Saving Rules Dura Vermeer
LSR document

© 2020 Dura Vermeer

a proud DotControl creation